TELLIMISTINGIMUSED

Sauna Houses OÜ reg.koodiga 14437384, (edaspidi Müüja) poolt loodud internetikeskonna

vahendusel toimub toodete tutvustus ja müük kliendile (edaspidi Ostja).Tellimused teostatakse eposti

teel või e-poest. Müüja indenfitseerib Ostja, kandes Ostja isikuandmed tellimiskinnitusele ning

sõlmivad omavahel käesoleva tellimis-, isikuandmete töötlemise ning müügitingimuste lepingu (edaspidi Leping).

 

Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

 

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning

teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

1.2. Müüjal on õigus teha, ilma ette teatamata, pakutavasse teenusesse ja teenuste

tingimustesse muudatusi.

2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1 Kodulehel kuvatavad tooted on tavapäraselt tellitavad, kui ei ole märgitud teisiti.

2.2 Kui tellimust või pakutud tarneaega ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis võtab Müüja

ühendust Ostjaga ning pakub välja uue tarneaja või võimaliku toote asendamise samaväärse teise

tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse raha

viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust

tootest.Kodulehel olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid

vigu.

2.4 Ostja kinnitab, et on vähemalt 18-aastane.

2.5 Ostja valib välja soovitud toote ning kohustub teatama Müüjat tellimuskinnituse või e-maili

teel.Tellimuse täitmiseks sisetab Ostja tellimuskinnitusele või e-posti nõutud andmed ning tasub

toodete eest ettemaksu arve alusel 50%.Teine 50% tasutakse 7 päeva enne toote tarnet.

2.6 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.

Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse

mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.7 Müük toimub siis, kui Ostja on täitnud tellimuskinnituse või saatnud Müüjale vastavasisulise eposti

tellimusest ning on tellitud toote eest tasunud 50%-se ettemaksu,Müüja poolt väljastatud arve

alusel. Tellitud toode/tooted tellitakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 5 tööpäeva jooksul

peale raha laekumist Müüja arveldusarvele.

3. HINNAD

3.1. Kõik Kodulehel või Ostjale saadetud toote kataloogides näidatud hinnad on Eurodes ja ei sisalda

käibemaksu,kui ei ole märgitud teisiti.

3.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kodulehel või toote kataloogides kuvatavaid hindu. Kui Kodulehel

või toote kataloogis on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist,

siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal

ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1 Ostjal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

4.1.1 Kaubad toimetatakse Ostjani Eesti Vabariigi piires Müüja poolt korraldatud transpordiga.

4.1.2 Ostja tuleb ise oma transpordiga ostetud tootele järele.

4.1.3 Transpordi täpne aeg lepitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi telefonitsi või e-posti teel kokku.

4.2 Kui Ostja on valinud kohaletoimetamise viisiks Müüja transpordi, siis tasub ta transpordi eest

peale transpordi teostamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Müüja teostab transpordi peale

tellimiskinnituses märgitud tähtaega 14 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4.2.1 Müüja ei vastuta kauba mitteõigeaegse tarnimise eest mis on tingitud Vääramatu jõu ( Force

Majeure ), tootja tarne probleemi või kolmanda osapoole tõttu.

4.2.2 Müüja teavitab Ostjat viivitamatult tekkinud tarne probleemist.

4.3 Kui Ostja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaubale/kaupadele ise järele tulemise, siis

informeeritakse Ostjat telefoni või e-posti teel hetkel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis

väljastamiseks. Vastav info edastatakse Ostjale esimesel võimalusel. Ostja vastutab kauba transpordi

eest 100% ja transpordi käigus tekkinud kahjud ei kuulu Müüa poolt hüvitamisele.

4.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Ostjale isikut tõendava

dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Ostjaga.

4.5 Kaupade väljastamine Ostja transpordi puhul toimub esmaspäevast kuni neljapäevani,eelnevalt

Müüjaga kokkulepitud aadresil ja ajal.

 

5.LEPINGUST TAGANEMINE

5.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset täitmist lepingust

taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade

tuleb saata elektronposti aadressil info@saunahouses.com. E-posti tuleb märkida tellimuse

andmed (kaup, mis osteti), millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed

(eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale Müüja poolset lepingu täitmist, siis on

Müüjal õigus nõuda Ostjalt tellimuse käsitlustasu, mis võrdub 100% tellitud toote ettemaksust ja

peetakse Müüja poolt kinni Ostja poolt tasutud rahast.

5.3 Toodete tellimusest taganemise puhul, juhul, kui tellimuse eest on juba tasutud, on

Müüjal õigus nõuda Ostjalt tellimuse käsitlustasu, mis võrdub 50% tellitud toote maksumusest ja

peetakse Müüja poolt kinni Ostjale tagastatavast rahast.

5.4 Kui Müüja on seoses Ostja poolse tellimusega juba teinud täiendavaid kulutusi transpordile,

näiteks on kaup laetud juba transpordile või saadetud Ostja poole teele, on Ostja kohustatud

hüvitama poolte vahel kokku lepitud transpordi maksumuse.

5.5 Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva

jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

5.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

6.PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

6.1 Meie poolt müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni

esitamise tähtaeg, millest esimese 6 kuu jooksul teeb vea päritolu kindlaks Müüja.

7.ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

7.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmed

kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

7.3 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta –

perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks,

telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, elektronposti aadressil vabatekstina

sisestatud märkused.

7.4 Isikuandmeid töötleb Sauna Houses OÜ, reg.kood 14437384, aadressiga Sarapuu 9a/2,Tabasalu

alevik, Harku vald,Harjumaa,Eesti

7.5 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale edastakse

transporditeenust osutavaile ettevõttele.

7.6 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

7.7 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.8 Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on

selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks

ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või

vabaduse kaitseks.

7.9 Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või

paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

7.10 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil

tellimuskinnituse.

7.11 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud

elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära tellimise üldtingimustega nõustumise.

8.VASTUTUS

8.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete

poolt tekitatud kahjude eest nagu vara kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

8.2 Müüja ei vastuta kauba mitteõigeaegse tarnimise eest mis on tingitud Tootja tarne probleemi,

kolmanda osapoole või Vääramatu jõu ( Force Majeure ) tõttu.

8.3 Ostja kohustub kasutama teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

8.4 Ostja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide

muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude teenuste kasutamisest

põhjustatud kulutuste eest.

8.5 Ostja vastutab täielikult Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade

vastasest Kodulehe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Ostjatele või kolmandatele

isikutele.

9.ERIMEELSUSED

9.1 Lepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti

Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused

Harju Maakohtus.

10.KASUTAMISTINGIMUSED

10.1 Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

10.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun üldiste tellimis- ja

isikuandmete töötlemise tingimustega ”, nõustub Ostja, et on tutvunud Lepingus toodud

tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

Tingimused kehtivad alates 19.01.2018 ja on tähtajatud, Müüja jätab endale õiguse muuta

kehtivaid tingimusi vastavalt vajadusele, ilma ette teatamise ajata.