SAUNAHOUSES.COM ( edaspidi Koduleht ) on Sauna Houses OÜ reg.koodiga 14437384, (edaspidi Müüja)  poolt loodud internetikeskond, mille vahendusel toimub toodete tutvustus ja müük kliendile (edaspidi Ostja).Tellimused teostatakse e-posti teel või e-poest. Ostja, kes täidab Müüja poolt pakutaval tellimuskinnitusel oma isikuandmed,end eelnevalt indenfitseerides ,sõlmivad käesoleva tellimis- , isikuandmete töötlemise ning müügitingimuste lepingu (edaspidi Leping).

Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik. 

 

1.ÜLDSÄTTED
1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning
teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.
1.2. Müüjal on õigus teha, ilma ette teatamata, pakutavasse teenusesse ja teenuste
tingimustesse muudatusi.

2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
2.1 Kodulehel kuvatavad tooted on tavapäraselt tellitavad,kui ei ole märgitud teisiti.
2.2 Kui tellimust või pakutud tarneaega ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis võtab Müüja ühendust Ostjaga ning pakub välja uue tarneaja või võimaliku toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
2.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.Kodulehel olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.4 Ostja kinnitab, et on vähemalt 18-aastane.
2.5 Ostja valib välja soovitud toote ning kohustub teatama Müüjat tellimuskinnituse või e-maili teel.Tellimuse täitmiseks sisetab Ostja tellimuskinnitusele või e-posti nõutud andmed ning tasub toodete eest ettemaksu arve alusel 50%.Teine 50% tasutakse 7 päeva enne toote tarnet.
 2.6 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.
Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse
mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.7 Müük toimub siis, kui Ostja on täitnud tellimuskinnituse või saatnud Müüjale vastavasisulise e-posti tellimusest ning on tellitud toote eest tasunud 50%-se ettemaksu,Müüja poolt väljastatud arve alusel. Tellitud toode/tooted tellitakse esimesel võimalusel,  kuid mitte hiljem, kui 5 tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja arveldusarvele.

3 HINNAD
3.1. Kõik Kodulehel näidatud hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kodulehel kuvatavaid hindu.Kui Kodulehel on muudetud hindu
peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima
kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda
hinnavahe kompenseerimist.

 4. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
4.1 Ostjal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.
4.1.1 Kaubad toimetatakse Ostjani Eesti Vabariigi piires Müüja poolt korraldatud transpordiga.
4.1.2 Ostja tuleb ise oma transpordiga ostetud tootele järele.
4.1.3 Transpordi täpne aeg lepitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi kirjalikult kokku
4.2 Kui Ostja on valinud kohaletoimetamise viisiks Müüja transpordi, siis tasub ta Transpordi eest
peale transpordi teostamist. Müüja teostab transpordi 14 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud
teisiti.
4.3 Kui Ostja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaubale/kaupadele ise järele tulemise, siis
informeeritakse Ostjat telefoni või e-posti teel hetkel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis
väljastamiseks. Vastav info edastatakse Ostjale esimesel võimalusel,

4.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Ostjale isikut tõendava
dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel
Ostjaga.
4.5 Kaupade väljastamine Ostja transpordi puhul toimub esmaspäevast kuni neljapäevani,eelnevalt Müüjaga kokkulepitud aadresil ja ajal..

5.LEPINGUST TAGANEMINE
5.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset täitmist lepingust
taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade
tuleb saata elektronposti aadressil info@saunahouses.com. E-posti tuleb märkida tellimuse
andmed (kaup, mis osteti), millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed
(eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale Müüja poolset lepingu täitmist, siis on
Müüjal õigus nõuda Ostjalt tellimuse käsitlustasu, mis võrdub 100% tellitud toote ettemaksust ja
peetakse Müüja poolt kinni Ostja poolt tasutud rahast.

5.3 Toodete tellimusest taganemise puhul, juhul, kui tellimuse eest on juba tasutud, on
Müüjal õigus nõuda Ostjalt tellimuse käsitlustasu, mis võrdub 50% tellitud toote maksumusest ja
peetakse Müüja poolt kinni Ostjale tagastatavast rahast.
5.4 Kui Müüja on seoses Ostja poolse tellimusega juba teinud täiendavaid kulutusi transpordile,
näiteks on kaup laetud juba transpordile või saadetud Ostja poole teele, on Ostja kohustatud
hüvitama poolte vahel kokku lepitud transpordi maksumuse.
5.5 Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva
jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
5.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

6.PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
6.1 Meie poolt müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni
esitamise tähtaeg, millest esimese 6 kuu jooksul teeb vea päritolu kindlaks Müüja.

7.ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
7.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmed
kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks
Ostjale.
7.3 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta –
perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks,
telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
7.4 Isikuandmeid töötleb Sauna Houses OÜ, reg.kood 14437384, aadressiga Sarapuu 9a/2,Tabasalu
alevik, Harku vald,Harjumaa,Eesti
7.5 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale edastakse
transporditeenust osutavaile ettevõttele.
7.6 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
7.7 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.8 Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on
selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks
ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või
vabaduse kaitseks.
7.9 Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või
paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
7.10 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil
tellimuskinnituse.
7.11 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud
elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära tellimise üldtingimustega nõustumise.

8.VASTUTUS
8.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete
poolt tekitatud kahjude eest nagu vara kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
8.2 Ostja kohustub kasutama teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele
tuginedes.
8.3 Ostja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide
muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude teenuste kasutamisest
põhjustatud kulutuste eest.
8.4 Ostja vastutab täielikult Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade
vastasest Kodulehe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Ostjatele või kolmandatele
isikutele.

9.ERIMEELSUSED
9.1 Lepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti
Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused
Harju Maakohtus.

10.KASUTAMISTINGIMUSED
10.1 Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.
10.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun üldiste tellimis- ja
isikuandmete töötlemise tingimustega ”, nõustub Ostja, et on tutvunud Lepingus toodud
tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

Tingimused kehtivad alates 19.01.2018 ja on tähtajatud, Müüja jätab endale õiguse muuta
kehtivaid tingimusi vastavalt vajadusele, ilma ette teatamise ajata.