TELLIMISTINGIMUSED

Sauna Houses OÜ reg.koodiga 14437384, (edaspidi Müüja) poolt loodud internetikeskonna
vahendusel toimub toodete tutvustus ja müük kliendile (edaspidi Ostja). Tellimused teostatakse e-posti
teel. Müüja indenfitseerib Ostja, kandes Ostja isikuandmed tellimiskinnitusele ning
sõlmivad omavahel käesoleva tellimis-, isikuandmete töötlemise ning müügitingimuste lepingu (edaspidi Leping).
Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning
teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.
1.2. Müüjal on õigus teha, ilma ette teatamata, pakutavasse teenusesse ja teenuste
tingimustesse muudatusi.

2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1 Kodulehel kuvatavad tooted on tavapäraselt tellitavad, kui ei ole märgitud teisiti.
2.2 Kui tellimust või pakutud tarneaega ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis võtab Müüja
ühendust Ostjaga ning pakub välja uue tarneaja või võimaliku toote asendamise samaväärse teise
tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse raha
viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
2.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust
tootest. Kodulehel olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid
vigu.
2.4 Ostja kinnitab, et on vähemalt 18-aastane.
2.5 Ostja valib välja soovitud toote ning kohustub teatama Müüjat tellimuskinnituse või e-posti
teel. Tellimuse täitmiseks sisetab Ostja tellimuskinnitusele või e-posti nõutud andmed ning tasub
toodete eest ettemaksu arve alusel 50%. Teine 50% tasutakse 7 päeva enne toote tarnet.
2.6 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.
Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse
mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.7 Müük toimub siis, kui Ostja on täitnud tellimuskinnituse või saatnud Müüjale vastavasisulise eposti
tellimusest ning on tellitud toote eest tasunud 50%-se ettemaksu, Müüja poolt väljastatud arve
alusel. Tellitud toode/tooted tellitakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 5 tööpäeva jooksul
peale raha laekumist Müüja arveldusarvele.

3. HINNAD

3.1. Kõik Kodulehel või Ostjale saadetud toote kataloogides näidatud hinnad on Eurodes ja sisaldavad
käibemaksu, kui ei ole märgitud teisiti.
3.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kodulehel või toote kataloogides kuvatavaid hindu. Kui Kodulehel
või toote kataloogis on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist,
siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal
ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1 Ostjal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.
4.1.1 Kaubad toimetatakse Ostjani Eesti Vabariigi piires Müüja poolt korraldatud transpordiga.
4.1.2 Ostja tuleb ise oma transpordiga ostetud tootele järele.
4.1.3 Transpordi täpne aeg lepitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi telefonitsi või e-posti teel kokku.
4.2 Kui Ostja on valinud kohaletoimetamise viisiks Müüja transpordi, siis tasub ta transpordi eest
peale transpordi teostamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Müüja teostab transpordi peale
tellimiskinnituses märgitud tähtaega 14 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
4.2.1 Müüja ei vastuta kauba mitteõigeaegse tarnimise eest mis on tingitud Vääramatu jõu ( Force
Majeure ), tootja tarne probleemi või kolmanda osapoole tõttu.
4.2.2 Müüja teavitab Ostjat viivitamatult tekkinud tarne probleemist.
4.3 Kui Ostja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaubale/kaupadele ise järele tulemise, siis
informeeritakse Ostjat telefoni või e-posti teel hetkel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis
väljastamiseks. Vastav info edastatakse Ostjale esimesel võimalusel. Ostja vastutab kauba transpordi
eest 100% ja transpordi käigus tekkinud kahjud ei kuulu Müüa poolt hüvitamisele.
4.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Ostjale isikut tõendava
dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Ostjaga.
4.5 Kaupade väljastamine Ostja transpordi puhul toimub esmaspäevast kuni neljapäevani,eelnevalt
Müüjaga kokkulepitud aadresil ja ajal.

5. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset täitmist lepingust
taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade
tuleb saata e-posti aadressil info@saunahouses.com. E-posti tuleb märkida tellimuse
andmed (kaup, mis osteti), millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed
(eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale Müüja poolset lepingu täitmist, siis on
Müüjal õigus nõuda Ostjalt tellimuse käsitlustasu, mis võrdub 100% tellitud toote ettemaksust ja
peetakse Müüja poolt kinni Ostja poolt tasutud rahast.
5.3 Toodete tellimusest taganemise puhul, juhul, kui tellimuse eest on juba tasutud, on
Müüjal õigus nõuda Ostjalt tellimuse käsitlustasu, mis võrdub 50% tellitud toote maksumusest ja
peetakse Müüja poolt kinni Ostjale tagastatavast rahast.
5.4 Kui Müüja on seoses Ostja poolse tellimusega juba teinud täiendavaid kulutusi transpordile,
näiteks on kaup laetud juba transpordile või saadetud Ostja poole teele, on Ostja kohustatud
hüvitama poolte vahel kokku lepitud transpordi maksumuse.
5.5 Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva
jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
5.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

6. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

6.1 Meie poolt müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni
esitamise tähtaeg, millest esimese 6 kuu jooksul teeb vea päritolu kindlaks Müüja.

7. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

7.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmed
kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.
7.3 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta –
perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks,
telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, e-posti aadressil vabatekstina
sisestatud märkused.
7.4 Isikuandmeid töötleb Sauna Houses OÜ, reg.kood 14437384, aadressiga Sarapuu 9a/2, Tabasalu
alevik, Harku vald, Harjumaa,Eesti
7.5 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale edastakse
transporditeenust osutavaile ettevõttele.
7.6 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
7.7 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.8 Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on
selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks
ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või
vabaduse kaitseks.
7.9 Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või
paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
7.10 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil
tellimuskinnituse.
7.11 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud
e-posti aadressil juhul, kui on märkinud ära tellimise üldtingimustega nõustumise.

8. VASTUTUS

8.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete
poolt tekitatud kahjude eest nagu vara kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
8.2 Müüja ei vastuta kauba mitteõigeaegse tarnimise eest mis on tingitud Tootja tarne probleemi,
kolmanda osapoole või Vääramatu jõu ( Force Majeure ) tõttu.
8.3 Ostja kohustub kasutama teenust/toodet üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
8.4 Ostja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide
muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude teenuste kasutamisest
põhjustatud kulutuste eest.
8.5 Ostja vastutab täielikult Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade
vastasest Kodulehe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Ostjatele või kolmandatele
isikutele.

9. ERIMEELSUSED

9.1 Lepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti
Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused
Harju Maakohtus.

10. KASUTAMISTINGIMUSED

10.1 Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.
10.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun üldiste tellimis- ja
isikuandmete töötlemise tingimustega ”, nõustub Ostja, et on tutvunud Lepingus toodud
tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.
Tingimused kehtivad alates 27.02.2018 ja on tähtajatud, Müüja jätab endale õiguse muuta
kehtivaid tingimusi vastavalt vajadusele, ilma ette teatamise ajata.